ZODIAK 8 V Kiev 88 / Salyut S Russian Lens

ZODIAK 8 V Kiev 88 / Salyut S Russian Lens
Product description

ZODIAK-8V lens history

Zodiak-8 V ultra distorziruyuschy lens fisheye. Angle of view Diagonal 180